หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และประสบการณ์จากสถานประกอบการที่จริง จำนวน 2 แห่ง ใน กรุงเทพมหานคร และ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อวันที่15 - 19 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ ประธานหลักสูตรและหัวหน้ากิจกรรมศึกษาดูงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ อาจารย์อมรเทพ มณีเนียม อาจารย์แวซำซูดิน แวดอกอ อาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ โดยมีนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ ชั้นปีที่ 1 - 4 จำนวน 40 คน ณ A-Z center อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ศูนย์นวัตกรรม 5G จาก AIS และ ZTE มาใช้ประโยชน์แล้วในหลากหลายด้าน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายในไทยกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนต่างๆ ที่สนใจนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้งาน จนสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้งานเพื่อรับกับความต้องการของแต่ละภาคอุตสาหกรรม สถานที่ศึกษาดูงานที่ 2 คือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ โดยมีวัถตุประสงค์เปิดโลกทัศน์ใหม่ได้รับความรู้และได้สัมผัสกับสถานประกอบการจริง แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและร่วมแชร์ความรู้ที่ได้รับ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยให้นักศึกษาสรุป พร้อมถอนบทเรียนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานทั้ง 2 แห่ง ความยาวไม่เกิน 3 – 5 นาที

แกลเลอรี่