หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis

   เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 66 อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 และวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA สามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร สามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้แนวคิดจากเกณฑ์ AUN-QA เพื่อจัดทำแผนพัฒนา/บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้อง และมีแนวทางในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA

แกลเลอรี่