หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2/2565

วันที่ 30 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมทวนสอบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2565  นำโดยอาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้บัณฑิตมีคุณภาพตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ณ ห้องเรียน 23-602 และ 23-603 ชั้น 6  อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่