หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ กิจกรรม สัมมนาผู้นำนักศึกษา ณ จังหวัดสงขลา

(เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 66) คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม สัมมนาผู้นำนักศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสู่การทำงานในชีวิตจริงของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่