หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

  (เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 66) ด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้จัดโครงการการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีความทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบันให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ (Outcome Based Education, OBE) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. อาจารย์แวซำซูดิน แวดอกอ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. อาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ ชั้น 1 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยจะนำหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

แกลเลอรี่