หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ สอบโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

       (เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 66)  คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อนำเสนอวิจัยสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิ 2 นำโดยอาจารย์แวซำซูดิน แวดอกอ อาจารย์ประจำวิชา มีทั้งหมด 11 กลุ่ม และมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ) เข้าร่วมฟังการนำเสนอในครั้งนี้ ณ ห้องนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่