หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

เลือกตั้งประธานนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566

     วันที่ 15 ก.พ. 66 นำโดยอาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวแทนสโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีผู้ลงสมัคการเลือกตั้งประธานนักศึกษา เป็นจำนวน 3 คน คือ เบอร์ 1  นายนัสรี ยูโซะ , เบอร์ 2  นายมะไซดี ดอกา และเบอร์ 3 นายฮากิม มะอีซอ โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3 (ภาคปกติ) และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 4 ปี (เทียบโอน) เข้าร่วมเลือกตั้ง  ณ ห้องหยางถาว ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และในเวลา 15.30 น. ได้ประกาศประธานนักศึกษาคนต่อไป  คือ นายมะไซดี ดอกา เบอร์ 1 ได้รับตำแหน่ง ประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นโยบาย  1.เน้นวิทยาการ และทำความเข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร 2.สานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ภาคปกติและภาคเทียบโอน 3.ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

แกลเลอรี่