หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรม BIG CLEANING DAY 2023 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 เป็นต้นไป คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันราชภัฏ 66 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในมหาลัยให้น่าอยู่ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด ซึ่งเป็นการแสดงความมีจิตสาธารณะ และเสริมสร้างคุณธรรมให้เป็นคนดีของสังคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักยะลา

แกลเลอรี่