หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา

        (เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66) ทางวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (OBE : Outcome-Based Education) ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยทางวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เชิญคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ, อ.สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ  เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ในวันที่ 9 ก.พ. 66 อ.แวซำซูดิน แวดอกอ และอ.โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ในวันที่ 10 ก.พ. 66  ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะนำหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

 

แกลเลอรี่