หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมมหกรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566

(เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66) นำโดยอาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ ประธานหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล  และนักศึกษา 4 ปี (เทียบโอน) เข้าร่วมมหกรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566 โดยนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล โซน B โซนอาหารและขนมท้องถิ่น ได้ทำขนมหวาน "บัวลอยสามสี" แจกฟรี ให้กับคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้เข้าร่วมงาน ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่