หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร ปี 2563

https://drive.google.com/file/d/105sy7tKNLm9h8zi2Mu979YSy9aaAI6GZ/view?usp=sharing