หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

  • รหัสหลักสูตร : 25521571103949
  • ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer and Digital Technology
  • ชื่อย่อ : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล)
  • ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Computer and Digital Technology)