หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

(วันที่ 23 มีนาคม 2564) คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจ season 5 มีโครงงานสหกิจจากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมประกวด ภาคบรรยาย 10 โครงงาน ภาคโปสเตอร์ 20 โครงงาน ซึ่งคัดเลือกมาจากจำนวนโครงงานกว่า 350 โครงงาน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงระบบและบูรณาการองค์ความรู้จากการเรียน 4 ปีการศึกษา นอกจากนี้แล้วกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมเรียนรู้โครงงานสหกิจศึกษาของรุ่นพี่ เพื่อนำไปวางแผนการเตรียมสหกิจในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563

ภาคบรรยาย
รางวัลชนะเลิศ นายมูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ นายมะห์ดี ดาโอะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

แกลเลอรี่