หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

ภารกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานเป็นทีมีร่วมกับผู้อื่นและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2.ผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู็จักวิเคราะห์ มีความคิดเชิงเหตุผล ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
3.ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนํามาประยุกต์ใช้กับการทํางาน สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารธุรกิจ โดยสามารถนําไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
การเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.ผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดงานในชุมชนท้องถิ่นและตลาดงานในประเทศสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ