หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนการดำเนินงานประจำปี

-แผนการดำเนินงานประจำปี 62

-แผนการดำเนินงานประจำปี 61

-แผนการดำเนินงานประจำปี 60