หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้

1 ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

2 นักพัฒนาเครื่องมือและประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจออนไลน์

3 นักออกแบบสื่อและจัดการเนื้อหาด้านการตลาดออนไลน์

4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้านธุรกิจ

5 นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ

6 นักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

7 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

8 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ