หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

รายวิชาหลักสูตร

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต

         1) วิชาบังคับ      12      หน่วยกิต

151001001     ภาษา ความคิด และการสื่อสาร     3(3-0-6)

        Language Thought and Communication                

151001002     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*           3(3-0-6)

        Thai for Communication                          

151001003     ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*     3(3-0-6)

Thai for Careers                           

151001005     ภาษาอังกฤษหรรษา                     3(3-0-6)

English for Fun                   

151001006     การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์       3(3-0-6)

English Usage for Social Network                        

151001007     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*    2(1-2-3)

English for Communication and Learning Development               

151001008     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*        2(1-2-3)

                   English for Communication 1

151001009     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*        2(1-2-3)

English for Communication 2

151001013     ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ          3(3-0-6)

Technology and Media Literacy

 

2) วิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต

151001004     การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย      3(3-0-6)

Developments of Thai Speaking and Writing Skills             

151001010     การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)

English Communication Skills Development                              

151001011     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6)

Chinese for Communication

151001012     ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

                    Malaya for Communication

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

1) วิชาบังคับ      ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต

151001016     อยู่ดี กินดี มีสุข       3(3-0-6)

Well-being

151001017     วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*      3(3-0-6)

                   Science in Daily Life

2) วิชาเลือก      3 หน่วยกิต

151001014     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ       3(3-0-6)

Information Technology for Presentation

151001015     เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตตประจำวัน*      3(3-0-6)

                 Information Technology in Daily Life

151001018     คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*      3(3-0-6)

                   Mathematics in Daily Life

151001019     การบริหารร่างกาย        1(0-2-2)

                   Body Exercise

151001020     การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*    2(1-2-3)

                   Sports for the Quality of Life Development

151001021     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น        3(3-0-6)

                   King’s Philosophy for Local Development

151001022     ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย         3(3-0-6)

                 Introduction of Ethics and Wealth

151001023     ความงดงามแห่งตน      3(3-0-6)

                   Beauty of Life

151001024     ก้าวสู่โลกกว้าง     2(1-2-3)

Step to the World     

151001025     ความจริงของชีวิต*       3(3-0-6)

Truth of Life

151001026     การพัฒนาตน*       2(2-0-4)

                   Self-Development

151001027     สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*      3(3-0-6)

                   Aesthetics for Life

151001028     ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*      2(1-2-3)

                   Life and Thai Culture 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก      ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต

1) วิชาบังคับ          3 หน่วยกิต

151001029     พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ       3(3-0-6)

Multicultural and Peace

2) วิชาเลือก         3 หน่วยกิต

151001030     ทักษะชีวิตเพื่อสังคม         3(3-0-6)

Life Skill for Society

151001031     สังคมภิวัตน์*       3(3-0-6)

                   Socialization   

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ       3 หน่วยกิต

1) คณะครุศาสตร์         3 หน่วยกิต

151001032     ครูแห่งแผ่นดิน        3(3-0-6)

Teachings of King Rama 9

หรือ

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      3 หน่วยกิต

151001033     วิถีไทย วิถีถิ่น     3(3-0-6)

Thai and Local Ways

หรือ

               3) คณะวิทยาการจัดการ        3 หน่วยกิต

151001034     ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์          3(3-0-6)

Young Entrepreneurs

หรือ             

4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร        3 หน่วยกิต

151001035     วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น      3(3-0-6)

Science for Community                                                       

2. หมวดวิชาเฉพาะ              ไม่น้อยกว่า      84 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน         ไม่น้อยกว่า      27 หน่วยกิต

331201001     ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อการพัฒนาธุรกิจ     6(3-6-9)

   Creativity and Design for Business Development

331201002     เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ   6(3-6-9)

Digital Technologies for Business Administration

331202003     การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ   6(3-6-9)

New Venture Creation and Entrepreneurship

 

331202004     การพยากรณ์ทางธุรกิจ          4(2-4-6)

Business Forecasting

331203005     การเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ    5(3-4-8)

                   Entrepreneurial Finance and Accounting

131201005      กฎหมายธุรกิจ*   3(3-0-6)

                   Business Laws

131291001     เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ*    3(3-0-6)

                   Economics for Business

131241022     หลักการตลาด*       3(3-0-6)

                   Principles of Marketing

131261001     องค์การและการจัดการสมัยใหม่*    3(3-0-6)

                   Organization and Modern Management

131202006     เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ*      3(2-2-5)

                   Digital Technology for Works

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า      48 หน่วยกิต

              1) วิชาเอกบังคับ        36 หน่วยกิต

131321001     ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรในยุคดิจิทัล*    3(2-2-5)

                   Information System for Resources Management in Digital Era

131321002     หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล  3(2-2-5)

                   Principles of Computer Programming for Business and Digital Technology

131321003     สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล*     3(2-2-5)

                   Business Digital Media

131322004     การจัดการฐานข้อมูลยุคดิจิทัล     3(2-2-5)

                   Database Management in Digital Era

131322005     อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งและข้อมูลเพื่อธุรกิจ *     3(2-2-5)

Internet of Things and Data for Business

131323006     การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล      3(2-2-5)

                   Research in Business Computer and Digital Technology

331321007     ธุรกิจออนไลน์      6(3-6-9)

                   Online Business

331322008     การพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ      6(3-6-9)

                   Application Development for Business

331323009     สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ      6(3-6-9)

                   Information for Business Decisions

 

2) วิชาเอกเลือก              ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต

1313220010   การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล*       3(2-2-5)

                   Digital Commerce Management

131322011     ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์     3(2-2-5)

                   Expertise for Running Business Online

131322012     ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการธุรกิจออนไลน์  3(2-2-5)

                   Operational Support in Online Business

131322013     โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจดิจิทัล*    3(2-2-5)

                   Application in Digital Business

131322014     การจัดการระบบเครือข่ายและความมั่งคงปลอดภัย*   3(2-2-5)

                   Network System and Safety Management

131322015     ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานธุรกิจ   3(2-2-5)

                   Artificial Intelligence for Business Work

131322016     การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อธุรกิจ   3(2-2-5)

                   Management of Big Data for Business

131322017     การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ*    3(2-2-5)

                   Object Oriented Analysis and Design

131322018     ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์*     3(2-2-5)

                   Social media for Digital Business

131322019     การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ*      3(2-2-5)

                   Website Development in Business

131322020     โปรแกรมกราฟฟิกสำหรับการออกแบบเว็บไซต์*  3(2-2-5)

                   Graphics Media for Website

131323021     การบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล   3(2-2-5)

                   Customer Relationship Management in Digital business

 

           2.3  กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต

131324022   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทาง  3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

Pre-internship and Cooperative Education in Business Computer and Digital Technology

และ

131324023  สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล   6(600)

   Cooperative Education in Business Computer and Digital Technology

หรือ

131324024  หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล   1(90)

Special Topic in Business Computer and Digital Technolog

131324025     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล     5(450)

Internship in Business Computer and Digital Technology

 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า      6      หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้