หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงสร้างหลักสุตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน่วยกิตและหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

        กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

        กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 6 หน่วยกิต

        กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 6 หน่วยกิต

        กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ    3 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

        กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต

        กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต

        วิชาบังคับ

- ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรในยุคดิจิทัล*  3  หน่วยกิต

- หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล  3  หน่วยกิต

- สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล*  3 หน่วยกิต

- การจัดการฐานข้อมูลยุคดิจิทัล  3 หน่วยกิต

- อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งและข้อมูลเพื่อธุรกิจ*   3 หน่วยกิต

- การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล  3 หน่วยกิต

- ธุรกิจออนไลน์  6 หน่วยกิต

- การพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ   6 หน่วยกิต

- สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  6 หน่วยกิต

      - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

      - กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต