หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์อมรเทพ มณีเนียม

อาจารย์อมรเทพ  มณีเนียม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด