หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์แวซำซูดิน แวดอกอ

 

อาจารย์แวซำซูดิน  แวดอกอ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ clilk...

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด