หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ

อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ clilk...

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด