หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ

อาจารย์โซฟีร์  หะยียูโซ๊ะ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ click...

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด