หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

อาจารย์ ดร.นิมารูนี  หะยีวาเงาะ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ click...

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด