บุคลากร

ผศ.สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0904897270 ()

อีเมล์ : [email protected]


ผลงานทางวิชาการ :

ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

เบอร์ติดต่อ : - (-)

อีเมล์ : [email protected]


ผลงานทางวิชาการ :

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ
(อาจารย์ ดร.)

เบอร์ติดต่อ : 0808714720 ()

อีเมล์ : [email protected]


ผลงานทางวิชาการ :

อาจารย์ แวซำซูดิน แวดอกอ
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0815435231 ()

อีเมล์ : [email protected]


ผลงานทางวิชาการ :

อาจารย์ โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0895985533 ()

อีเมล์ : [email protected]


ผลงานทางวิชาการ :

อาจารย์ อมรเทพ มณีเนียม
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 0873937891 ()

อีเมล์ : [email protected]


ผลงานทางวิชาการ :

นางสาวฮัมดีย๊ะห์ เจ๊ะเยะ
(เจ้าหน้าทีประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63500)

อีเมล์ : [email protected]