หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
suthat.r@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0904897270 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์ แวซำซูดิน แวดอกอ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
waesomesudin.w@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0815435231 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์ โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sofee.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0895985533 ต่อ
ชื่อ :
ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ ดร.
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nimarunee.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0808714720 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์ อมรเทพ มณีเนียม
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
amornthep.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0873937891 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวฮัมดีย๊ะห์ เจ๊ะเยะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าทีประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
humdiyah.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ 63500