โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจ
ฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ
|

วจก.เตรียมการวางแผน การดำเนินงาน กำหนด Timeline งาน

วันนี้ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี หัวหน้าวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงาน อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอาจารย์ฎาวีณี  ต่วนมูดอ ร่วมประชุมครั้งที่ 3 ร่าง Story Board รูปแบบการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามหลัก 5 อ + 1

 อ.ที่ 1 อ.อาหาร

 อ.ที่ 2 อากาศ

 อ.ที่ 3 อ.ออกกำลังกาย

 อ. ที่ 4 อ.อารมณ์

 อ. ที่ 5 อ. อุจจาระ และ อ.อัตลักษณ์ ณ ห้องซานถัวร์ ชั้น 5 อาคารวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่