โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจ
ฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ
|

วจก.เตรียมการวางแผน การดำเนินงาน กำหนด Timeline งาน

วันนี้ 7 ธันวาคม 63 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ   รศ.อัปสร  อีซอ ได้ประชุมร่วมกับทีมงาน โครงการศูนย์การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ด้านอุตสาหกรรมบริการ  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : พืชสมุนไพรพื้นถิ่น  ซึ่งทีมงานได้แก่ ผศ.ดร.นันทา จันทร์แก้ว, ดร.ละออ มามะ และอาจารย์จรินรัตน์ วรวงศพิทักษ์  ทั้งหมดร่วมประชุมเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานอันเป็นผลจากการที่หัวหน้าทีมลงพื้นที่สำรวจร่วมกับทางคณะ  ทำให้ได้รับทราบข้อมูลด้านประวัติชุมชนปิยะมิตร 1  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านลูกค้า   ด้านการผลิต  ด้านปัญหาและความต้องการของกลุ่ม  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทางทีมงานได้นำมาร่วมวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน กำหนด Timeline งาน รวมถึงแบ่งงานความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

แกลเลอรี่