โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจ
ฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ
|

วจก. เตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์การศึกษาฯ

วันนี้ 7 ธันวามคม 2563 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฏฐาระวี  พงค์กระพันธุ์ หัวหน้าวิจัย พร้อมด้วย อ.ดร.รัชดา  บุญแก้ว  อาจารย์สาธิตา  แก้วเหล็ก  อ.สุธิดา   เลขาวิจิตร์ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางและกำหนดแผนการดำเนินงานการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 กิจกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชุนชนการท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนนากอ ตำบลอัญเวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ณ ห้องนวตกรรมชั้น 1 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะล

แกลเลอรี่