ศูนย์ศึกษาวิจัยความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอเบตงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 32 หมู่บ้าน

1. เบตง ( Betong )   -  
2. ยะรม ( Yarom )   8 หมู่บ้าน  
3. ตาเนาะแมเราะ ( Tano Maero )   9 หมู่บ้าน  
4. อัยเยอร์เวง ( Aiyoeweng )   11 หมู่บ้าน  
5. ธารน้ำทิพย์ ( Than Nam Thip )   4 หมู่บ้าน  
 แผนที่ตำบล

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอเบตงประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองเบตง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเบตงทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยะรมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวงทั้งตำบล