ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นเจ้าบ้านและนักเล่าเรื่องที่ดี (โรงเรียนถนอมศรีศึกษา) อ.เบตง

วันที่ (19 พฤษภาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความเป็นเจ้าบ้านและนักเล่าเรื่องที่ดี โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนรา นิยมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมศรีศึกษา และนายสิวพงษ์ พิทักษ์ทักษิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อน้ำร้อน ให้การต้อนรับ ดำเนินกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์บัณฑิต และอาจารย์สุไรดา กาซอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว บรรยายในหัวข้อ “การเป็นเจ้าบ้าน ที่ดี เทคนิคการเป็นนักเล่าเรื่อง และการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อการปรับใช้ในบริบทของพื้นที่ท่องเที่ยวของตัวเองต่อไป

ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการ Betong Camping & Homestay อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่