ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ติดตามความก้าวหน้าปรับปรุงซ่อมแซม Betong Camping & Homestay ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ ปีงบประมาณ 2566

 

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายนาซือรี เต๊ะกาแซ หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องพักจำนวนทั้งหมด 12 ห้องของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การพักผ่อนและมีความปลอดภัย ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% ปัจจุบันอยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีผนัง ติดตั้งประตู คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการ Betong Camping & Homestay อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่