ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการฐานการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

วันที่ (28 มีนาคม 2566) ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ นำโดยนางสาวจินทอง แซ่กาว ผู้นำเที่ยวชุมชนประจำอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฐานการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 16 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกระบวนการให้ความรู้และนำชมสถานที่ ซึ่งกิจกรรมภายในฐานประกอบด้วย การบรรยายประวัติความเป็นมาของอุโมงค์ปิยะมิตร 1 พร้อมทั้งนำชมร่องรอยการดำเนินชีวิตของกลุ่มนักรบมาลายา ตื่นตาตื่นใจกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยรอบ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการถาม-ตอบ เสริมสร้างความรู้และความสนุกสนานระหว่างการท่องเที่ยว จากนั้นร่วมกันเก็บภาพบรรยากาศความอลังการของต้นไม้พันปีอุโมงค์ปิยะมิตร ผลการจากฝึกอบรมนักเรียนได้ฝึกทักษะการพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อย่างคล่องแคล่ว เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง

ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการ Betong Camping & Homestay อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กำกับโดย ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่