ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ประชุมติดตามผลผลิตการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ ฯ ของปีงบประมาณ 2565 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 และรายงานความก้าวหน้าของ 9 ฐานการเรียนรู้

วันที่ 27 มีนาคม 2566 รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำ 9 ฐานการเรียนรู้จากคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประชุมติดตามผลผลิตการดำเนินงานศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ ของปีงบประมาณ 2565 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 และรายงานความก้าวหน้าของ 9 ฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนางาน สร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ Betong Camping & Homestay อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กำกับโดย ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่