ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

อบรมเกณฑ์ มาตรฐานการจัดทำโฮมสเตย์และการสร้างคอนเทนท์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร๑ อ.เบตง

อาจารย์อมรเทพ มณีเนียม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจนตา แก้วไฝ อาจารย์ ดร. กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ อาจารย์ภานุวัฒน์ ศรีมาฆะ และอาจารย์สุไรดา กาซอ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดทำโฮมสเตย์และวิธีการสร้างคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล ณ ห้องประชุมอุโมงค์ปิยะมิตร 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการบ้านพักแบบโฮมสเตย์อีกทั้งสามารถสร้างคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองทางสื่อออนไลน์ต่อไป

ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการ Betong Camping & Homestay อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กำกับโดย ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่