ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นเจ้าบ้านและนักเล่าเรื่องที่ดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) อ.เบตง

วันที่ (10 มีนาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความเป็นเจ้าบ้านและนักเล่าเรื่องที่ดี โดยได้รับเกียรติจากนางพัชรี เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) และนายสิวพงษ์ พิทักษ์ทักษิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านบ่อน้ำร้อน ให้การต้อนรับ ดำเนินกิจกรรมโดยอาจารย์ภานุวัฒน์ ศรีมาฆะ และอาจารย์สุไรดา กาซอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว บรรยายในหัวข้อ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เทคนิคการเป็นนักเล่าเรื่อง และการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อการปรับใช้ในบริบทของพื้นที่ท่องเที่ยวของตัวเองต่อไป

ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการ Betong Camping & Homestay อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กำกับโดย ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่