ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ร่วมให้การต้อนรับ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ปิยะมิตร ๑

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นอุโมงค์ดิน อดีตฐานที่มั่นของขบวนการคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้นบนเนินเขาป่าทึบ สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรประจำศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการร่วมกับชุมชนปิยะมิตร 1 ร่วมให้การต้อนรับ

ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการ Betong Camping & Homestay อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กำกับโดย ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่