ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทดลองเชิงปฏิบัติการฐานโฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ

อาจารย์ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอาจารย์สุไรดา กาซอ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนางสาวจินทอง แซ่กาว ผู้จัดการบริหารโฮมสเตย์ ฐานโฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าพัก บริการอาหารเที่ยง อาหารว่างและเครื่องดื่ม (หวานเย็นเฉาก๊วยเบตง) บรรยายการจัดการบริการ มาตรฐาน และการดำเนินการในธุรกิจที่พักประเภทโฮมสเตย์ บริการอาหารมื้อค่ำ (ปิ้งย่างชาบู) กับบรรยากาศเย็นสบาย และอรุณสวัสดิ์ยามเช้าท่ามกลางหมอกอ่อนๆ บริการอาหารเช้า พร้อมเครื่องดื่มร้อนๆ สร้างความอบอุ่นในยามเช้า ด้วยการบริการที่เป็นมิตร ใส่ใจ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเยาวชนกลุ่มทดลองและการประเมินกิจกรรมการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ฐานการเรียนรู้โฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์แก่นักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชน ในการสร้างการเรียนรู้การจัดการโฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองในการสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการ Betong Camping & Homestay อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กำกับโดย ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่