ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทดลองเชิงปฏิบัติการฐานการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ณ ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ

ฐานการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นำโดยอาจารย์ดร. อิทธิชัย สีดำ และอาจารย์สุวิล แซ่ก่อง อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการทดลองกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ฐานการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แก่นักท่องเที่ยวเยาวชนกลุ่มทดลอง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายสิทธรวชิกฤติฐร แซ่หลิว ผู้นำเที่ยวชุมชนประจำอุโมงค์ปิยะมิตร1 ในกระบวนการให้ความรู้และนำชมสถานที่ ซึ่งกิจกรรมภายในฐานประกอบด้วย การบรรยายประวัติความเป็นมาของอุโมงค์ปิยะมิตร 1 พร้อมทั้งนำชมร่องรอยการดำเนินชีวิตของกลุ่มนักรบมาลายา ตื่นตาตื่นใจกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยรอบ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการถาม-ตอบ เสริมสร้างความรู้และความสนุกสนานระหว่างการท่องเที่ยว ร่วมกันเก็บภาพบรรยากาศความอลังการของต้นไม้พันปี อุโมงค์ปิยะมิตร จากนั้นร่วมสนุกกับกิจกรรม "การเพ้นท์กระเป๋าผ้าที่ระลึก ลายสัญลักษณ์อุโมงปิยะมิตร 1" ถ่ายทอดกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้กับทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองต่อไปในอนาคต

ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการ Betong Camping & Homestay อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กำกับโดย ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่