ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทดลองเชิงปฏิบัติการฐานการจัดการพลังงาน ณ ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ

ฐานการจัดการพลังงาน โดย อาจารย์ ดร.วาริษา วาแม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายเอกชัย สิงหเดช ดำเนินการทดลองกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ฐานการเรียนรู้การจัดการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ แก่นักท่องเที่ยวเยาวชนกลุ่มทดลอง ซึ่งกิจกรรมภายในฐานประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับระบบการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ทดลองวิธีการต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) แบบ Off-Grid อย่างง่าย ชมการจัดแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของรถเข็นสร้างพลังงาน ชมวิธีการชาร์จพลังงานสะอาดและร่วมสนุกกับการประกอบของเล่น Solar Toy (ของเล่นพลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งเป็นกระบวนสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างนักวิชาการและชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และแนวคิดในการจัดการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงานทดแทนตามบริบทของตนเองต่อไป

ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการ Betong Camping & Homestay อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กำกับโดย ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่