ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทดลองเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้สมุนไพรเชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ

ฐานการเรียนรู้สมุนไพรเชิงพาณิชย์นำโดยรศ. อัปสร อีซอ ดร. สุธิดา เลขาวิจิตร์ และดร. วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการทดลองกิจกรรมร่วมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนเพื่อการการประชาสัมพันธ์ฐานการเรียนรู้สมุนไพรเชิงพาณิชย์ ประเมินการดำเนินการเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นำไปสู่ต้นแบบการดำเนินการเพื่อความพร้อมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้สมุนไพรเชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นางลีเอ๋อ แซ่หวู ตัวแทนชุมชนอุโมงค์ ปิยะมิตร 1 บรรยายเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของสมุนไพร ที่ใช้ในการทำยาดมสมุนไพรและสปาสมุนไพรแช่เท้า ซึ่งเป็นสมุนไพรในพื้นที่ ชมการสาธิตวิธีการทำยาดมสมุนไพรและสมุนไพรแช่เท้า นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรและการผสมสมุนไพรสำหรับการทำสปาแช่เท้าด้วยตัวเอง ผ่อนคลายกับการสปาเท้าสมุนไพร รวมความสดชื่นจากยาดมสมุนไพรที่ร่วมกันทำด้วยความสนุกสนาน ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างนักวิชาการและชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และแนวคิด ในการสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองต่อไป

ศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการ Betong Camping & Homestay อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กำกับโดย ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับชุมชนอุโมงค์ปิยมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่