ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทีมฐานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ลงพื้นที่เพื่อออกแบบและทดลองกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ

          ผศ.เจนตา แก้วไฝ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมผู้รับผิดชอบ ฐานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ลงพื้นที่เพื่อออกแบบ จัดทำ และทดลองกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ ชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการเรียนรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และนักท่องเที่ยว อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้นำชุมชนปิยะมิตร 1 กำกับโดย ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

แกลเลอรี่