ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทีมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมและการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เป้าหมาย ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ

ผศ.เจนตา แก้วไฝ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมและการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เป้าหมาย  อีกทั้งวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ ชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการเรียนรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างนักศึกษา ชุมชน และนักท่องเที่ยว อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้นำชุมชนปิยะมิตร 1   กำกับโดย ผศ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่