ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทีมงานฐานเกษตรเชิงสร้างสรรค์ ลงพื้นที่ปลูกผักน้ำเบตง ณ แปลงสาธิตของโฮมสเตย์

ผศ.สมทบ เวทโอสถ ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ และอาจารย์ ดร.นิราณี บือราเฮง พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่2 ลงพื้นที่เพื่อปลูกผักน้ำเบตง โดยมีคุณธนกร แซ่ซี  ตัวแทนชุมนเป็นวิทยกรในการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผักน้ำเบตง วิธีการปลูก การดูแลรักษา พร้อมทั้งสาธิตวิธีการปลูกผักน้ำเบตงและร่วมกันปลูกผักน้ำเบตง ณ แปลงสาธิต ของโฮมสเตย์ อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์หน้าป้ายโฮมสเตย์และริมทางขึ้น เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสวยงามในพื้นที่โฮมเสตย์ เพื่อพัฒนาชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว ทั้งนี้เป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชุมชน รวมทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวมาชื่นชมความสวยงามในพื้นที่โฮมสเตย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจที่เป็นแหล่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่โฮมสเตย์ อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้นำชุมชนปิยะมิตร 1 ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตงจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่