ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทีมงาน “การจัดการสิ่งแวดล้อมตามฐานภูมินิเวศ” ลงพื้นที่เพื่อทดลองเชิงปฏิบัติการและการบรรยายความรู้เรื่อง การจัดการขยะภายในพื้นที่โฮมสเตย์

อาจารย์ ดร.รัชดา บุญแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยชุมชนปิยมิตร 1 ฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามฐานภูมินิเวศนำทีมลงพื้นที่เพื่อทดลองเชิงปฏิบัติการและการบรรยายความรู้เรื่อง การจัดการขยะฐานศูนย์ภายในพื้นที่โฮมสเตย์ โดยมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องการจัดการขยะฐานศูนย์ วิทยากรโดย อ.จุฑามาศ แก้วมณี และการบรรยายเรื่อง การจัดการขยะอินทรีย์ วิทยากรโดย อ.ดร.ภานุ คะนอง นอกจากนี้ได้เตรียมอุปกรณ์ขวดแชมพู ครีมนวด สบู่เหลวสำหรับใช้ในห้องน้ำในโฮมสเตย์ ลดการทิ้งขยะ เพื่อพัฒนาชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยมีแหล่งการเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมตามฐานภูมินิเวศ ทั้งนี้ เป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชุมชน รวมทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับทรัพยากรในท้องถิ่นของตน อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้นำชุมชนปิยะมิตร 1 ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่