ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทีมงานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ นำทีมลงพื้นที่ทดลองกิจกรรมประจำฐาน "การเพ้นท์กระเป๋าลายสัญลักษณ์อุโมงปิยะมิตร 1"

อาจารย์ ดร. อิทธิชัย สีดำ และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยชุมชนปิยะมิตร 1 นำทีมลงพื้นที่ทดลองกิจกรรมประจำฐาน "การเพ้นท์กระเป๋าลายสัญลักษณ์อุโมงปิยะมิตร 1" เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่กลุ่มนักศึกษาและนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยมีแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาศิลปและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชุมชน รวมทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับทรัพยากรในท้องถิ่นของตน อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้นำชุมชนปิยะมิตร 1 ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่