ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

กำแพงระหว่างไทย –มาเลเซีย

กำแพงระหว่างไทย –มาเลเซีย หมู่ 1 บ้านธารน้ำทิพย์ เป็นกำแพงปูนที่กั้นระหว่าง
ไทย – มาเลเซีย สูงประมาณ 2 - 3 เมตร ณ จุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของประเทศมาเลเซีย
ได้ชัดเจน

 

แกลเลอรี่