ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทีมงานการเกษตรเชิงสร้างสรรค์พร้อมชุมชน ลงพื้นที่พัฒนา ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โฮมสเตย์

ผศ.สมทบ เวทโอสถ และอาจารย์ ดร.นิราณี บือราเฮง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยชุมชนปิยะมิตร 1 ลงพื้นที่พัฒนาปรับภูมิทัศน์ในการปลูกต้นไม้หน้าป้ายโฮมสเตย์และริมทางขึ้น เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสวยงามในพื้นที่โฮมเสตย์ เพื่อพัฒนาชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว ทั้งนี้เป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชุมชน รวมทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวมาชื่นชมความสวยงามในพื้นที่โฮมสเตย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจที่เป็นแหล่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่โฮมสเตย์ อำนวยการโดยรศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้นำชุมชนปิยะมิตร 1 ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตงจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่