ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทีมงานความหลากหลายทางพฤกษศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์และผ้าพิมพ์พฤกษา โดยใช้เทคนิค eco print ให้กลุ่มชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1

ผศ.อุบล ตันสม และ ผศ.ดร.ศศิธร พังสุบรรณ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมด้วยชุมชนปิยะมิตร 1 นำทีมลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศชุมชน สำรวจความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ และผ้าพิมพ์พฤกษาโดยใช้เทคนิค eco print ให้กลุ่มชุมชน เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางพฤกษศาสตร์ให้แก่นักศึกษาและนักท่องเที่ยวได้ อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและผู้นำชุมชนปิยะมิตร 1 ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่