ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทีมงาน “การจัดการสิ่งแวดล้อมตามฐานภูมินิเวศ” ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งถังคัดแยกขยะ และถังหมักขยะอินทรีย์ โดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมถังดักไขมันภายในพื้นที่โฮมสเตย์

อาจารย์ ดร.รัชดา บุญแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ ฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามฐานภูมินิเวศ ลงพื้นที่เพื่อติอตั้งถุงขยะประเภทต่าง ๆ ภายในพื้นที่โฮมสเตย์ เพื่อการคัดแยกประเภทขยะทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ (ติดตั้งถังหมักขยะอินทรีย์โดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์) ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย พร้อมทั้งติดตั้งถังดักไขมันในโฮมสเตย์ เพื่อพัฒนาชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยมีแหล่งการเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมตามฐานภูมินิเวศ ทั้งนี้ เป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชุมชน รวมทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับทรัพยากรในท้องถิ่นของตน อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้นำชุมชนปิยะมิตร 1 ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่