ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

บ้านแดง (จาเราะซูซู)

บ้านแดง หมู่ 4 บ้านจาเราะซูซู เป็นบ้านไม้เก่า
สีแดงที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1969 เป็นโบราณ
สถานเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าเขาที่
อุดมสมบูรณ

 

แกลเลอรี่