ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ฐานโฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์และฐานการเกษตรเชิงสร้างสรรค์เข้าร่วมอบรมรับฟังสรุปแนวทางปรึกษามาตรฐานโฮมสเตย์และการออกแบบภูมิทัศน์ทางการเกษตร

รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทีมงานและอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.สมทบ เวทโอสถ และ ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมอบรมรับฟังและปรึกษาแนวทางมาตรฐานโฮมสเตย์และการออกแบบภูมิทัศน์ทางการเกษตร การจัดกิจกรรมประจำฐาน ตลอดจนการเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรม เช่น การปลูกผักน้ำ การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ การปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ด้วยโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย คุณวีรกฤตน์ ธาระเวทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ เป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชุมชน รวมทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับทรัพยากรในท้องถิ่นของตน ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่